Política de privacitat i protecció de dades

El TITULAR de la web es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts pel TITULAR, implica l’acceptació per part de l’Usuari de les disposicions contingudes a la present Política de Privacitat.

Si us plau, tingueu en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. El TITULAR no controla el contingut dels llocs de tercers ni accepta cap tipus de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquests llocs, tal com s’indica al nostre Avís Legal.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), us oferim la següent informació sobre el tractament de les vostres dades personals:

 

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El Responsable del tractament de les seves dades és Enric Gaset Borràs, amb DNI 37267298-F i domicili al c/ Sant Sebastià, 11-13 1r, C.P. 17200 de la localitat de Palafrugell (d’ara en endavant, “CLINICA DENTAL GASET LACASA”). Les nostres dades figuren a l’Avís Legal d’aquesta web.

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Tractem la informació que se’ns facilita per prestar i facturar els nostres serveis i/o contestar sol·licituds d’informació o contacte.

Amb el vostre consentiment, també podrem tractar les vostres dades per enviar-vos informació sobre les nostres activitats i serveis.

 

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui rebre informació, mentre no ens sol·liciti la seva supressió i, en tot cas, durant el termini de temps establert a la normativa legal vigent.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades per a les finalitats anteriorment descrit és el vostre consentiment, lliurement atorgat en marcar les caselles d’acceptació dels formularis de recollida de dades de la nostra pàgina web.

 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades personals de l’interessat podran ser cedides als destinataris següents:

  • Administracions públiques quan així ho estableixi una disposició legal aplicable i jutjats i tribunals.
  • Proveïdors que presten serveis a CLINICA DENTAL GASET LACASA relacionats amb la gestió del contracte formalitzat i que tenen la condició d’encarregats del tractament, com ara, però no limitant-se a entitats financeres, laboratoris protèsics, entitats de detecció i prevenció del frau, proveïdors de serveis tecnològics, proveïdors i col·laboradors de serveis de logística, transport i entrega o proveïdors de serveis relacionats amb l’atenció al client, entre altres.
  • Proveïdors i col·laboradors que presten serveis relacionats amb màrqueting i publicitat, només en el cas que l’interessat hagi donat el seu consentiment de manera expressa.

En qualsevol cas, els tercers amb què es comparteixin determinades dades de caràcter personal de l’interessat hauran acreditat prèviament l’adopció de mesures adequades per protegir-les correctament.

 

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que us concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

En determinats supòsits l’interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, CLINICA DENTAL GASET LACASA deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En qualsevol dels casos anteriors, CLINICA DENTAL GASET LACASA comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals, així com qualsevol limitació de tractament efectuada a cadascun dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals, llevat que sigui o exigeixi un esforç desproporcionat. Si així ho sol·licita l’interessat, CLINICA DENTAL GASET LACASA us informarà sobre aquests destinataris.

Així mateix, l’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a CLINICA DENTAL GASET LACASA, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte i s’efectuï per mitjans automatitzats.

L’interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, a que les dades personals que li concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en el interès públic o legítim per CLINICA DENTAL GASET LACASA o un tercer, incloent-hi l’elaboració de perfils, a fi que CLINICA DENTAL GASET LACASA deixi de tractar les dades personals, tret que aquestes puguin acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l’interessat, o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions .

Així mateix, l’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, incloent-hi l’elaboració de perfils, que hi produeixi efectes jurídics o l’afecti significativament, llevat que aquesta decisió sigui necessària per a la celebració o l’execució d’un contracte amb CLINICA DENTAL GASET LACASA i estigui autoritzada per la legalitat europea o estatal vigent o es base en el consentiment explícit de l’interessat.

Finalment, l’interessat tindrà dret a presentar reclamació davant les autoritats de protecció de dades.

 

Com podeu exercir els vostres drets?

Els referits drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com si no són objecte de decisions individuals automatitzades, podran ser exercits enviant una sol·licitud escrita amb còpia adjunta del seu DNI a través de la següent adreça de correu electrònic: gasetlacasa@gmail.com.

 

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del mateix interessat, que garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació. Les dades que s’hagin d’introduir en un camp que estigui marcat amb un asterisc són obligatòries per poder prestar-vos el servei sol·licitat.

 

Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

  • Dades de caràcter identificatiu.
  • Adreces postals o electròniques.
  • Telèfon.